Европейско финансиране

Техно-Плейс ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-18923-C01 на 25.09.2020г.

Договорът е по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” , по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на работните места.

Обща стойност: 7 400,00 лв., от които 6290,00 лв. европейско и 1110,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 25.09.2020г. и приключва на 25.12.2020г.